Background Image

Výtvarný odbor

Žiaci výtvarného odboru sa naučia:

·         kresliť, maľovať, modelovať, vytvoriť koláž, grafiku...

·         pracovať s líniou, farbou, tvarom

·         rozlíšiť geometrické tvary a rôzne materiály

·         poznať princípy kompozície – rozvrh plochy, priestorového útvaru...

·         dávať podobu vlastným nápadom

           

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium – jedno alebo dvojročné štúdium detí predškolského veku, ktoré vekovo zodpovedá žiakom predprimárneho vzdelávania

     Základné štúdium

     Prvý stupeň - prvá časť ISCED 1B – vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ; štúdium trvá 4 roky, žiak získa primárne umelecké vzdelanie

     Prvý stupeň – druhá časť ISCED 2B – vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ; štúdium trvá 5 rokov, žiak získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     Druhý stupeň ISCED 2B - vekovo zodpovedá žiakom sekundárneho vzdelávania na stredných školách; štúdium trvá 4 roky.

     Štúdium pre dospelých - je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem zdokonaľovať sa v niektorej z oblastí výtvarnej tvorby, maximálne do veku 26 rokov; štúdium trvá 4 roky.

Rozšírené štúdium - je určené pre zvlášť talentovaných žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium niektorej z oblastí vizuálnych umení.