Background Image

Literárno dramatický odbor

Žiaci v literárno-dramatickom odbore sa naučia:

·         zahrať divadelnú úlohu, predniesť text, napísať článok, pripraviť vystúpenie, vymyslieť kostýmy, vyrobiť kulisy...

·         čo znamená rétorika, javisková reč, umelecký prednes, cit pre rytmus a pohyb

·         aké sú dôležité citové, rozumové a morálne kvality a zmysel pre spoločnú prácu

·         spoznávať krásu materinského jazyka

 

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium - určené žiakom predškolského veku, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

     Základné štúdium

     prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B, dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

     prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky

Štúdium pre dospelých je určené výnimočne talentovaným žiakom stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní, maximálne do veku 26 rokov