Background Image

Hudobný odbor

Žiaci v hudobnom odbore sa naučia:

           

  • spievať, hrať na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, gitare, basovej gitare, kontrabase, zobcových flautách, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne – individuálna forma vyučovania
  • v predmete Hudobná náuka rozvíjajú svoje rytmické a intonačné zručnosti a spoznajú základné hudobné pojmy, históriu hudby, hudobné slohy, dozvedia sa, ako vznikajú hudobné skladby atď. - skupinová forma vyučovania
  • spoločne muzicírujú v kolektívnych predmetoch: komorná hra, štvorručná hra, komorný spev, hlasová výchova, improvizácia, korepetícia a v školských súboroch:

  SVIŠTE – country skupina

  MOBIDIK – rocková skupina

  Ľudová hudba

  Akordeónový súbor

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

  Prípravné štúdium je určené deťom v predškolskom veku alebo žiakom 1. ročníka ZŠ, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

  Základné štúdium

prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 5 rokov; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky

  Rozšírené štúdium - je určené mimoriadne talentovaným žiakom od 3. ročníka

  Skrátené štúdium - je určené vekovo starším žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania

Štúdium pre dospelých je určené uchádzačom maximálne do veku 26 rokov