Background Image

Úhrada nákladov

UPOZORNENIE!

Na základe  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom, sa od 1. 2. 2017 mení príspevok nasledovne:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:

a) na individuálne prípravné štúdium 6,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 4,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 9,- €
d) na skupinové základné štúdium 7,50,- €
 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne:
 
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 9,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 7,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 19,50- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 18,-€

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením.