Background Image

Kritériá - Literárno-dramatický odbor

·         skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach – komunikačnej, pohybovej a v oblasti základného rytmického cítenia:

     slovný prejav – recitácia básne alebo prednes prózy - sleduje sa čistota artikulácie, práca s dychom, cit pre intonáciu, prípadné rečové vady a pod., plynulé čítanie neznámeho textu (jazykolamy), pohotovosť pri rozhovore, fantázia a predstavivosť

     pohyb – vlastná improvizácia alebo napodobnenie pohybu, pohybové znázornenie zadania, základné pohybové cvičenia – sleduje sa držanie tela a jeho koordinácia a schopnosť orientácie v priestore

 

     rytmus – spev piesne podľa vlastného výberu / opakovanie jednoduchých rytmických modelov – sleduje sa cit pre spojenie rytmu a slova