Background Image

UPOZORNENIE!

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením. K zmene došlo na základe Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom. Od 1. 2. 2017 zriaďovateľ určil príspevok nasledovne:
 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:
a) na individuálne prípravné štúdium 6,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 4,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 9,- €
d) na skupinové základné štúdium 7,50,- €

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne:
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 9,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 7,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 19,50- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 18,-€
 
Aktuálny dodatok je zverejnený na stránke Mesta Ilava:
 
Poplatok za mesiace január-jún 2017 (6 mesiacov) je z tohto dôvodu nasledovný:

prípravné štúdium:

individuálne vyučovanie 4,00 € x 1 mesiac + 6 € x 5 mesiacov

= 34,00 €

skupinové vyučovanie 3,00 € x 1 mesiac + 4,50 € x 5 mesiacov

= 25,50 €

základné štúdium:

individuálne vyučovanie 6,00 € x 1 mesiac + 9 € x 5 mesiacov

= 51,00 €

skupinové vyučovanie 5,00 € x 1 mesiac + 7,50 € x 5 mesiacov

= 42,50 €

štúdium pre dospelých:

študujúci

individuálne vyučovanie 6,00 € x 1 mesiac + 9 € x 5 mesiacov

= 51,00 €

skupinové vyučovanie 5,00 € x 1 mesiac + 7,50 € x 5 mesiacov

= 42,50 €

pracujúci

individuálne vyučovanie 13,00 € x 1 mesiac + 19,50 € x 5 mesiacov

= 110,50

skupinové vyučovanie 12,00 € x 1 mesiac + 18€ x 5 mesiacov

= 102,00 €