Background Image

Pozvanie na Zuš-kársky lampášik 2017

Stalo sa milým zvykom, že v predvianočnom čase sa stretnú rodičia, deti, učitelia a vôbec priaznivci  hudby, spevu, tanca a šikovných rúk na spoločnom predstavení hudobného, tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Ilave. Nie je tomu inak ani tento rok – ZUŠ-kársky lampášik sa rozsvieti už po štvrtýkrát. Žiaci výtvarného odboru pre Vás pripravujú pod vedením svojich učiteľov nielen výstavu kresieb a malieb, ale tiež výrobky z keramiky; žiaci tanečného odboru nacvičujú pestrý program na ľudovú i modernú nôtu (uvidíte aj malý tanečný príbeh o tom, ako sa nevzdávať), a pozadu nie sú ani hudobníci, ktorí sa predstavia v sólových, komorných aj súborových číslach a rôznych hudobných žánroch. Veríme, že sa bude na čo pozerať - preto srdečne pozývame každého, kto má čas a chuť, na príjemne strávený podvečer. Kedy a kde? V piatok 24. novembra 2017 o 16:00 hod. v Dome kultúry Ilava. Tešíme sa na Vás :) !

zuskársky lampasik 2017

Vzdelávacie poukazy - info

Milí rodičia,

nakoľko ste sa viacerí zaujímali o možnosť uplatnenia vzdelávacích poukazov na ZUŠ, chceme Vám poskytnúť vysvetlenie, z akého dôvodu poukazy neprijímame.

Vyučovanie na Základných umeleckých školách sa žiaľ často mylne zamieňa s krúžkovou činnosťou, riadi sa však učebnými plánmi schválenými MŠVVaŠ SR. Od základných škôl sa líši tým, že ide síce o záujmový (=dobrovoľný) typ vzdelávania, ponúka ale vzdelanie, ktoré je odbornou prípravou na ďalšie štúdium žiaka, čo v prípade krúžkov neplatí. Vzdelávací poukaz môže prijať ZUŠ vtedy, ak ponúka aktivitu v rozsahu minimálne 60 hodín ročne nad rámec učebných plánov. Nakoľko škola ako rozpočtová organizácia musí dodržiavať schválený rozpočet, aktivita nad rámec učebných plánov je zatiaľ nad finančné možnosti školy, aj po zohľadnení príspevku zo vzdelávacích poukazov (na rok 2017 je stanovená výška 3,20 € mesačne, čo ani pri najlepšej vôli nepokryje skutočné mzdové a prevádzkové náklady na prípadnú výuku nad rámec učebných plánov).

Viac na: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/

Pripájame tiež ďalšie súvisiace informácie:

Použitie vzdelávacieho poukazu:

Škola vydá každému žiakovi preukaz do 10. septembra príslušného školského roku. Prevzatie potvrdí svojim podpisom žiak alebo jeho zákonný zástupca (ak ide o neplnoletého školáka). Je neprenosný, použiť ho môže len školák, na ktorého meno bol vystavený. Nárok na vzdelávací poukaz majú aj deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deti utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca, ak sú žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku.

Najneskôr do 25. septembra sa musí rodič rozhodnúť pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka. Môžu to byť len školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove a vzdelávaní, teda základná alebo stredná školu, ktorú dieťa navštevuje, inú ZŠ či SŠ, škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná umelecká škola (od školského roku 2008/2009), jazyková škola alebo niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Škola nemôže brániť rodičom svojich žiakov, aby poukaz použili inde. 

Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy. Žiak nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila. 

Využitie vzdelávacieho poukazu na ZUŠ - Mediálny odbor MŠ SR – stanovisko:

Realizáciu systému financovania záujmového vzdelávania upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. Spôsob ich použitia presne ustanovuje § 9 ods. 1 - 9 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

Prostredníctvom vzdelávacích poukazov dostávajú poskytovatelia finančné príspevky nad rámec objemu finančných prostriedkov pridelených podľa § 3 a § 6 až 8. Finančné prostriedky sú určené na mzdové a prevádzkové  náklady súvisiace so zabezpečovaním záujmového vzdelávania. Preto finančné prostriedky určené na záujmové vzdelávanie nemožno využívať ako čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ ustanovených v § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

ZUŠ teda nemôže prijať vzdelávací poukaz a znížiť ním rodičovi úhradu „školného“.  Poukaz môže prijať a použiť ho na obohatenie činnosti ZUŠ, napr. v čase školských prázdnin a v dňoch pracovného voľna (koncertná činnosť nad rámec činnosti v ZUŠ). Takéto záujmové vzdelávanie organizované ZUŠ-kami môžu navštevovať okrem žiakov ZUŠ aj žiaci iných základných a stredných škôl - a použijú naň svoje vzdelávacie poukazy.“